wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » Regulamin
Kontakt
  • e-mail: dlaurzedow@drux.pl
    NIP: 7830007561
  • E-mail:druxdrukarnia@gmail.com
  • Telefon61 819-44-64 (65) wew. 41, 42
    880 380 386
  • Fax61/ 622-24-44
  • Godziny działania sklepupon. -pt.: 8.00 - 14.00 sob. - nieczynne

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU DLAURZEDOW.COM
DEFINICJE
Pojęciom pojawiającym się w niniejszym Regulaminie przypisuje się następujące znaczenie, chyba że co innego wynika bezpośrednio z treści danego postanowienia:
SERWIS- strona internetowa PREZDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO DRUX SP. Z O.O. dostępna pod adresem http://www.dlaurzedow.com prowadzona przez Usługodawcę, za pośrednictwem której Użytkownicy mogą korzystać z dostępnych usług na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
UŻYTKOWNIK- podmiot, który korzysta z Serwisu, po zarejestrowaniu Konta Użytkownika. Użytkownikiem może być osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jednostka budżetowa, Przedsiębiorca. Użytkownikiem nie może być konsument. Konsumenci proszeni są o indywidualny kontakt z Usługodawcą celem ustalenia odrębnych warunków realizacji ich zamówień.
KONSUMENT- osoba fizyczna korzystająca z Serwisu w sposób bezpośrednio niezwiązany z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
PRZEDSIĘBIORCA- osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
USŁUGODAWCA- PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DRUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Puszczykowie (62-040) przy ul. Poznańskiej 108 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000027590, NIP: 7830007561, REGON: 632000261 o kapitale zakładowym 260.000,00 zł.
REGULAMIN- niniejszy Regulamin korzystania z serwisu wraz z wszelkimi załącznikami, będącymi jego integralną częścią.
LOGIN- nazwa Użytkownika służące do jego identyfikacji, która wraz z Hasłem zabezpiecza dostęp do Konta Użytkownika w Serwisie. Loginem może być zarówno adres e-mail jak i inne oznaczenie podane przez Użytkownika podczas procesu rejestracji konta.
KONTO- indywidualne konto utworzone przez Użytkownika w Serwisie poprzedzone procedurą rejestracji wymagającą ustanowienia Loginu i Hasła oraz podania prawidłowych danych. Po zalogowaniu Użytkownik poprzez swoje konto może korzystać z usług dostępnych w Serwisie oraz gromadzić treści takie jak dane dotyczące zamówień, reklamacji i inne.
HASŁO- oznaczenie składające się z cyfr, liter i znaków specjalnych o należytym stopniu skomplikowania, ustanowione w procesie rejestracji Konta, które wraz Loginem zabezpiecza dostęp do Konta Użytkownika w Serwisie, a które powinno być utrzymywane w poufności i okresowo zmieniane przez Użytkownika
PRODUKT – towary przeznaczone do sprzedaży w ramach usług oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.
DOSTAWA- czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu przez firmę kurierską Produktu do Użytkownika pod wskazany przez niego adres na terenie Polski.
KOSZTY WYSYŁKI- koszt 15,00 zł doliczany do zamówienia o wartości poniżej 200,00 zł netto, przeznaczony na pokrycie kosztów Dostawy. W przypadku gdy wartość zamówienia przekracza 150,00 zł netto Koszty wysyłki pokrywa Usługodawca. Koszty Wysyłki zagranicznej ustalane są indywidualnie z Użytkownikiem.
DOWÓD ZAKUPU- faktura VAT lub inny dokument potwierdzający fakt sprzedaży usługi.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin zawiera postanowienia określające zasady korzystania przez Użytkowników z  Serwisu http://www.dlaurzedow.com oraz świadczenia usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników. Postanowienia Regulaminu mają charakter kompleksowy i wyłączny oraz stanowią całość uzgodnień pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem. 
Rozpoczęcie korzystania z Serwisu wymaga zapoznania się z Regulaminem oraz zaakceptowania zawartych w nim postanowień. Brak zaakceptowania Regulaminu uniemożliwia świadczenie usług na rzecz Użytkownika.
Usługodawca świadczy usługi profesjonalnego drukowania materiałów zgodnych z zamówieniem Użytkowników oraz ich Dostawy pod wskazany przez Użytkownika adres. Usługodawca świadczy również nieodpłatne usługi drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie oraz do stosowania odrębnych regulaminów, w tym w szczególności promocyjnych.
Usługodawca jest właścicielem praw autorskich do treści znajdujących się na stronie internetowej http://www.dlaurzedow.com . Wszelkie prawa do Serwisu, w tym prawa własności intelektualnej do jego nazwy i domeny internetowej, formularzy, logotypów (z wyjątkiem logotypów i zdjęć przedstawionych w celach prezentacji Produktów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może nastąpić wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu zgodnie z Regulaminem.
Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca. Pełna treść informacji od Administratora danych osobowych dostępna http://www.dlaurzedow.com/polityka-prywatnosci-pm-17.html lub w panelu Użytkownika w odpowiedniej zakładce (Polityka prywatności).
Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. 
Z Usługodawcą można kontaktować się korespondencyjnie na adres ul. Poznańska 108, 62-040 Puszczykowo, za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: drukarnia@drux.pl, telefonicznie pod numerem tel. : 61 819-44-64 lub fax: 61 622-24-44.
Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie Regulaminu w Serwisie.


WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Warunkiem korzystania z Serwisu przez Użytkownika jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari w ich najnowszych wersjach jak również aktywne konto poczty e-mail.
Użytkownik może założyć konto podając dane określone w formularzu rejestracji dostępnym pod adresem http://www.dlaurzedow.com/rejestracja.html .Użytkownik zobowiązany jest do ustanowienia Loginu oraz Hasła.
Zarejestrowanym Użytkownikom przysługuje prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia powierzonych danych osobowych.
Dostęp do konta Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć Hasłem o należytym stopniu trudności. Użytkownik zobowiązany jest chronić Hasło w taki sposób, aby nie zostało one ujawnione osobom trzecim. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za utrzymanie Hasła w poufności i za konsekwencje ujawnienia Hasła osobom trzecim.
Usługodawca umożliwia Użytkownikowi odzyskanie Hasła poprzez wysłanie linku aktywującego nowe Hasło na podany przez Użytkownika adres e-mail.
Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego wymagana jest aktywacja konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysyłany automatycznie na adres e-mail podany przez Użytkownika w procesie rejestracji konta.
Korzystanie z usług oferowanych przez Usługodawcę może pociągać za sobą obowiązek ponoszenia opłat przez Użytkownika.

ŚWIADCZENIE USŁUG- POSTANOWIENIA OGÓLNE

Usługodawca za pośrednictwem Serwisu świadczy usługi wydrukowania zamówionych Produktów oraz ich sprzedaży i Dostawy Użytkownikowi. Informacje o Produktach zamieszczane są każdorazowo na stronie internetowej. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do parametrów Produktu Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą w sposób określony w Pkt. 2 ust. 8 Regulaminu.
Informacje znajdujące się w opisie Produktu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny i mają charakter informacyjny.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania konta, zaprzestania świadczenia usług lub pojedynczych zamówień oraz usunięcia konta danego Użytkownika w sytuacji naruszenia zasad Regulaminu przez Użytkownika.
Zamówienia poszczególnych Produktów przyjmowane są poprzez złożenie przez Użytkownika formularza w formie elektronicznej za pośrednictwem Serwisu. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza. 
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez firmę kurierską, w szczególności za opóźnienia w Dostawie z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Usługodawca oświadcza, że powierza wykonanie Dostawy zamówionych Produktów jedynie przedsiębiorstwom, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności.
Brak zapłaty należności przez Użytkownika uprawnia Usługodawcę do dochodzenia należnych mu roszczeń uwzględniając odsetki za opóźnienie w płatności, koszty windykacji, koszty zastępstwa procesowego oraz inne uzasadnione koszty należne w danym przypadku. 
Usługodawca jest uprawniony do wysyłania Użytkownikowi, na podane przez niego adres e-mail, numer telefonu lub adres do korespondencji: informacji o statusie zamówienia, przypomnień, informacji windykacyjnych oraz innych związanych z realizacją poszczególnych zamówień. 
Użytkownik może zapisać się do Newsletter’a, poprzez kliknięcie przycisku „Zapisz” w Serwisie lub poprzez Konto Użytkownika. W razie zapisania się do newsletter’a Użytkownik będzie otrzymywał okresowe informacje o aktualnych promocjach, informacje handlowe i inne treści o charakterze promocyjnym, marketingowym, czy reklamowym.

ZAMÓWIENIA

Użytkownik może złożyć zamówienie na Produkty w następujący sposób:
poprzez formularz interaktywny on-line w Serwisie;
Użytkownik może składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
Zalogowany Użytkownik dodaje wybrane Produkty do koszyka zamówień. Następnie podaje adres Dostawy oraz dane odbiorcy, jeżeli jest inny niż Użytkownik, kolejno dokonuje wyboru sposobu płatności, przechodzi do podsumowania zamówienia i wybiera przycisk "realizuj zamówienie".
Użytkownik przed wysłaniem zamówienia do Użytkownika zobowiązany jest potwierdzić, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść. 
Złożenie zamówienia stanowi złożenie Usługodawcy przez Użytkownika oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem zamówienia.
Usługodawca po otrzymaniu zamówienia, weryfikuje jego treść oraz ustala informacje niezbędne do realizacji zamówienia, w tym w szczególności przewidywany termin realizacji zamówienia. Usługodawca może za pośrednictwem wiadomości e-mail poinformować Użytkownika o fakcie przystąpienia do realizacji zamówienia lub w sytuacji, gdy termin realizacji zamówienia przekracza 2 tygodnie informuje Użytkownika kiedy będzie możliwe przystąpienie do realizacji Zamówienia.  Usługodawca może powyższe informacje przekazać również w innej formie lub w inny sposób, w tym w szczególności telefonicznie.
Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Użytkownika wiadomości od Usługodawcy potwierdzającej przystąpienie do realizacji zamówienia (przyjęcie oferty Użytkownika).
Dostępne produkty wysyłane są przez Usługodawcę na bieżąco w dni robocze. Termin realizacji innych zamówień nie będzie przekraczał 8 tygodni liczonych od przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku zamówień składających się z kilku Produktów termin realizacji jest uzależniony od terminu skompletowania wszystkich Produktów wchodzących w skład danego zamówienia. Usługodawca zapewnia, że dołoży wszelkich starań aby zamówienie zrealizować w jak najkrótszym terminie.
Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
W przypadku wystąpienia aktów siły wyższej;
W przypadku zmiany przepisów prawa mającej wpływ na realizację zamówienia;
 W przypadku wystąpienia znacznych awarii, które były niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji zamówienia Użytkownika.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Użytkownik nie jest osobą uprawnioną do posiadania danego rodzaju Produktu zgodnie ze szczególnymi przepisami Prawa i/lub w sytuacji gdy Użytkownik naruszy niniejszy Regulamin.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do powstrzymania się z realizacją zamówienia, w sytuacji gdy Użytkownik zalega z płatnością za poprzednie zamówienia, do czasu uregulowania należności w pełnej wysokości.
Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia stanu dostarczonej przesyłki w obecności przewoźnika, w szczególności zweryfikowania czy opakowanie nie jest uszkodzone. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy spisać protokół szkody. Niesporządzenie protokołu może w znaczący sposób utrudnić dowodzenie twierdzeń przez Użytkownika.
Użytkownik może anulować swoje zamówienie tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Usługodawca nie przystąpił jeszcze do realizacji zamówienia. Chęć anulowania zamówienia powinna być wyrażona za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej do Usługodawcy. Usługodawcy w odpowiedzi na wiadomość Użytkownika poinformuje go, czy anulowanie jest możliwe w danej sytuacji.


PRODUKTY

Produkty oparte są na ustawowych wzorach lub wytycznych i są zgodne z aktualnym stanem prawnym oraz uwzględniają bieżącą podstawę prawną.
Użytkownik zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z Produktem przed jego ostatecznym zamówieniem. Usługodawca umożliwia opcję podglądu, a nawet opcję próbnego wydruku przez Użytkownika. 
Zmiana podstawy prawnej lub wzoru ustawowego Produktu po przystąpieniu przez Usługodawcę do realizacji zamówienia nie stanowi wady i nie podlega reklamacji.
W sytuacji, gdy Użytkownik zamawia Produkt zindywidualizowany, powinien on określić w formularzu zamówienia wszelkie niezbędne informacje. W takim przypadku Usługodawca przygotuje projekt Produktu przed realizacją zamówienia. Użytkownik po otrzymaniu projektu zobowiązany jest go zaakceptować lub wskazać uwagi w terminie 3 dni od otrzymania projektu. Brak reakcji Użytkownika uważany jest za akceptację projektu i uprawnia Usługodawcę do realizacji Zamówienia. W przypadku wskazania uwag, Usługodawca uwzględni je lub odniesie się do nich i przedstawi zaktualizowany projekt. Usługodawca przystąpi do realizacji zamówienia po akceptacji projektu ze strony Użytkownika.
Usługodawca zastrzega, że kolory mogą się różnić w zależności od ustawień monitora i przeglądarki. Nieznaczne odstępstwa kolorystyczne nie są uważane za wady i nie podlegają reklamacji.
Usługodawca po indywidualnym ustaleniu z Użytkownikiem może przesłać próbne Produkty w zamian za ustalone wynagrodzenie. Indywidualne zamówienia powinny być poprzedzone ustaleniami w formie pisemnej lub elektronicznej.

PŁATNOŚCI

Ceny prezentowane w Serwisie internetowym są cenami netto (nie zawierają podatku VAT). Do podanych cen zostanie doliczony właściwy podatek VAT w stawce aktualnie obowiązującej.
Cena Produktu wskazana w Serwisie jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia. W przypadku zamówień indywidualnych cena jest wiążąca z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail od Usługodawcy o przyjęciu zamówienia do realizacji.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży . Szczegóły akcji promocyjnej i wyprzedażowej będą zamieszczane każdorazowo w Serwisie.
Koszty wysyłki doliczane są automatycznie w interaktywnym formularzu zamówienia wypełnianym on-line przez Użytkownika w zależności od wartości zamówienia.
W przypadku, gdy Użytkownik korzysta z innych sposobów zamówienia niż wypełnienie formularza on-line, Usługodawca uprawniony jest do doliczenia Kosztów Wysyłki do wartości zamówienia, na co Użytkownik wyraża zgodę.
Usługodawca wraz z realizacją usługi wystawi Użytkownikowi Dowód Zakupu i doręczy wraz z zamówieniem. Użytkownik, który wyrzuci opakowanie wraz z Dowodem Zakupu może zwrócić się do Usługodawcy o wystawienie duplikatu Dowodu Zakupu. Usunięcie, zgubienie, zniszczenie lub inne zdarzenia na skutek, których Użytkownik nie będzie posiadał Dowodu Zakupu nie przerywają terminu do zapłaty.
Użytkownicy będący przedsiębiorcami, wyrażają zgodę na wystawienie faktury VAT bez ich podpisu oraz oświadczają, że są płatnikami podatku VAT.
Termin zapłaty wynosi 14 dni kalendarzowych i biegnie od momenty wystawienia faktury VAT, na co Użytkownik wyraża zgodę.
Usługodawca w przypadku niektórych zamówień zastrzega sobie prawo żądania przedpłaty na konto, o czym poinformuje Użytkownika w wiadomości e-mail dotyczącej przyjęcia zamówienia do realizacji. W takim przypadku, brak zapłaty uprawnia Usługodawcę do powstrzymania się z realizacją zamówienia do czasu otrzymania pełnego wynagrodzenia.
Użytkownik zobowiązany jest dokonać zapłaty wynagrodzenie należnego Usługodawcy zgodnie z danymi wskazanymi w Dowodzie zakupu.
Brak zapłaty w ustalonym terminie uprawnia Usługodawcę do naliczenia odsetek za opóźnienie w zapłacie oraz podjęcie dalszych kroków prawnych zmierzających do odzyskania należności.

DOSTAWA

Dostawa zamówionego Produktu zostanie zrealizowana tylko i wyłącznie na terenie Polski. 
Usługodawca nie realizuje, w tym nie dostarcza Produktów poza terytorium Rzeczpospolitej Polski, chyba że wyrazi na to uprzednią zgodę w ramach indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem. W takim przypadku Koszty wysyłki ustalane są indywidualnie.
Zamówienie Użytkownika zostanie zrealizowane w terminie Dostawy określonym w wiadomości e-mail od Usługodawcy potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji.
Dostawa Produktu realizowana jest przez firmę kurierską wskazaną przez Usługodawcę. 
Koszty Wysyłki nie są uwzględnione w cenie Produktów wskazanych w Serwisie. 
Dostawa następuje na adres wskazany przez Użytkownika; uprawnienia osób odbierających przesyłkę pod tym adresem nie będą badane. Jeżeli Dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub adresu, który stał się niepoprawny lub ze względu na fakt, że Dostawa nie została przyjęta pod tym adresem lub nie została tam niezwłocznie przyjęta – odpowiedzialność za to ponosi Użytkownik.

REKLAMACJE

Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sytuacji gdy dostarczone Produkty są niezgodne z jego zamówieniem. Użytkownik może również zgłosić Usługodawcy reklamację w związku z korzystaniem z nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną.
Reklamacje należy składać pisemnie na adres siedziby Usługodawcy lub mailowo na adres  e-mail :drukarnia@drux.pl .
Reklamacja powinna zawierać:
dane Użytkownika
określenie reklamowanego Produktu;
numer zamówienia;
opis niezgodności z zamówieniem lub w związku z korzystaniem z usług świadczonych elektronicznie;
zdjęcia Produktu potwierdzające zasadność reklamacji;
żądanie reklamacyjne Użytkownika;
Reklamacje należy złożyć w terminie 5 dni roboczych od otrzymania zamówienia. Po tym terminie Usługodawca pozostawi reklamację bez rozpoznania,  a uprawnienia przysługujące Użytkownikowi w ramach rękojmi wygasają.
Reklamacja może być złożona na formularzu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.
W przypadku, gdy wadliwa jest tylko część zamówienia, Usługodawca uprawniony jest do uwzględnienia reklamacji dotyczącej tylko tej części.
Prawo do złożenia reklamacji nie przysługuje, gdy:
Użytkownik wykorzystał, zmienił, przerobił lub rozdysponował Produkty, w szczególności, gdy Produkty zostały nadrukowane lub wypełnione treścią;
stan prawny mający wpływ na Produkty zmienił się po przyjęciu zamówienia do realizacji przez Usługodawcę;
po upływie terminów reklamacyjnych, o których mowa w pkt. 9 ust. 4;
reklamacje składa osoba trzecia, nie będąca Użytkownikiem, bez względu na to czy stała się ona właścicielem Produktu, czy nie;
Złożenie reklamacji nie wstrzymuje biegu terminów do zapłaty.
Wszelkie treści znajdujące się w opisie Produktów mają charakter wyłącznie informacyjny i poglądowy i nie stanowią gwarancji w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
W ramach reklamacji Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania:
obniżenia Ceny lub odstąpienia od umowy, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Użytkownik nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna; 
wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Usługodawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego. 
Usługodawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Użytkownika, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Usługodawca.
Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca może zwrócić się do Użytkownika o uzupełnienie reklamacji we wskazanym zakresie.
W razie uwzględnienia reklamacji, Użytkownik zobowiązany jest do odesłania wadliwego Produktu w sposób i terminie uzgodnionym z Usługodawcą. Wysłanie Produktu w inny sposób, niż uzgodniony z Usługodawcą uprawnia Usługodawcę do odmowy odebrania przesyłki i/lub obciążenia Użytkownika kosztami powstałymi z tego tytułu.
Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do wartości zamówienia będącego przedmiotem reklamacji.

WYPOWIEDZENIE

WYPOWIEDZENIE UMOWY PRZEZ UŻYTKOWNIKA
Użytkownik może wypowiedzieć zawartą umowę, w tym w szczególności usunąć Konto w każdym czasie w trybie natychmiastowym. Aby usunąć Konto należy w panelu Użytkownika wybrać odpowiednią opcję. Wypowiedzenie staje się skuteczne z chwilą usunięcia konta.
WYPOWIEDZENIE UMOWY PRZEZ USŁUGODAWCĘ
Usługodawca może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, w tym w szczególności usunąć Konto Użytkownika w przypadku gdy Użytkownik naruszy postanowienia Regulaminu lub w innych okolicznościach prawem przewidzianych. O fakcie wypowiedzenia umowy Usługodawca poinformuje Użytkownika poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail podany przez Użytkownika i/lub poprzez usunięcie konta Użytkownika.
SKUTKI WYPOWIEDZENIA
W razie skutecznego złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w trybach określonych powyżej, Konto Użytkownika zostanie usunięte. Dane Użytkownika są archiwizowane do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, a po tym czasie zostają usunięte.
W przypadku, gdy Użytkownik wypowiedział umowę i/lub usunął Konto, a istnieją aktywne zamówienia w trakcie realizacji, Usługodawca uprawniony jest do niezrealizowania takich zamówień. W takim przypadku pobrana opłata podlega zwrotowi. Natomiast w przypadku, gdy zamówienie jest już w trakcie realizacji Użytkownik jest zobowiązany do postępowania zgodnie z Regulaminem i zapłaty należnego wynagrodzenia. W takim przypadku pobrana opłata nie podlega zwrotowi.
Użytkownik, który chce złożyć zamówienie po wypowiedzeniu umowy, zobowiązany jest do ponownego zarejestrowania konta w Serwisie i zaakceptowania Regulaminu. Brak akceptacji Regulaminu jest równoznaczny z odmową zrealizowania zamówienia.

ZMIANY REGULAMINU

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie zmian niniejszego Regulaminu. Każdorazowa zmiana treści Regulaminu zostanie uprzednio przedstawiona Użytkownikom Serwisu celem zapoznania się i podjęcia decyzji co do dalszego korzystania lub rezygnacji z korzystania  z usług dostępnych w Serwisie.
Informacje o zmianach Regulaminu znajdują się w sekcji „Aktualności” w Serwisie i będą publikowane na co najmniej 14 dni przed ich wejściem w życie. Usługodawca uprawniony jest również do powiadomienia Użytkowników o proponowanych zmianach w treści Regulaminu pisemnie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany przez Użytkownika.
Ponadto Usługodawca zastrzega sobie prawo do żądania zapoznania się z Regulaminem i potwierdzenia jego akceptacji przed realizacją każdego zamówienia Użytkownika.
W przypadku braku akceptacji zmian regulaminu, Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy i/lub zaprzestania korzystania z Serwisu.
Aktualna treść Regulaminu znajduje się w panelu Użytkownika oraz w Serwisie.
Zmiana Regulaminu nie odnosi skutku prawnego wobec zamówień złożonych przed jej wejściem w życie.
W przypadku stwierdzenia przez sąd nieważności któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe postanowienia wiążą Usługodawcę i Użytkowników.
Za zmianę Regulaminu nie uważa się ogłoszenie dodatkowych akcji promocyjnych, konkursów i innych działań, wobec których Usługodawca ustanowił odrębne regulaminy.

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników następujące usługi drogą elektroniczną:
prowadzenie Konta Użytkownika;
wysyłanie newsletter'a do Użytkowników, którzy wyrazili chęć jego otrzymywania.
Usługi są świadczone 24h na dobę przez wszystkie dni tygodnia oraz są nieodpłatne.
Usługa prowadzenia Konta Użytkownika dostępna jest po jego zarejestrowaniu i obejmuje prawo do gromadzenia w nim danych, ich zmiany oraz możliwość zapoznania się z historią zamówień. 
Usługa wysyłania newsletter'a może być świadczona na rzecz Użytkowników oraz innych osób, które nie zarejestrowały Konta w Serwisie, a które podały adres e-mail, na który chcą otrzymać informacje od Usługodawcy.  W każdym momencie istnieje możliwość rezygnacji z otrzymywania newsletter'a poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy i poinformowanie o woli wypisania się z newsletter'a.
Użytkownikom zakazuje się publikowania jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku zawarcia przez Użytkownika z Usługodawcą (dalej zwanym: „Procesorem”) umowy, Użytkownik w celu wykonywania umowy, powierza Procesorowi przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ustępie poniższym na zasadach określonych poniżej. 
Polecenie przetwarzania danych osobowych obejmuje dane osobowe dotyczące osób wskazanych w treści zamówienia lub w wiadomościach e-mail jako osoby kontaktowe u Użytkownika w sprawie realizacji Zamówienia, tj. identyfikujące osobę kontaktową (w szczególności: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, wizerunek), zwane dalej „Danymi osobowymi”.
Powierzenie przetwarzania Danych osobowych obejmuje następujące czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, usuwanie lub niszczenie lub inne czynności związane z wykonywaniem umowy o której mowa w ust. 1 powyżej.
Procesor oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje – w szczególności poprzez wiedzę fachową, doświadczenie, wiarygodność i zasoby – wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych – by przetwarzanie Danych osobowych spełniało obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, a zwłaszcza w zakresie ich bezpieczeństwa.
Procesor zobowiązuje się do:
podjęcia przed rozpoczęciem dokonywania przetwarzania Danych osobowych i stosowania przez cały czas trwania przetwarzania środków organizacyjnych i technicznych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa Danych osobowych;
prowadzania wymaganej obowiązującymi przepisami dokumentacji regulującej kwestie ochrony danych osobowych;
współpracowania, na każde żądanie, z jakimkolwiek organem nadzorczym uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych w zakresie i sposób określony przez ten organ;
dokumentowania wszelkich naruszeń ochrony Danych Osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony Danych osobowych, jego skutków oraz podjętych działań zaradczych;
zapewnienia by: dostęp do Danych osobowych miały wyłącznie osoby upoważnione do tego przez Procesora; osoby upoważnione do przetwarzania Danych osobowych zobowiązały się na piśmie do zachowania w tajemnicy tych Danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.
Procesor zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Użytkownika o jakimkolwiek postępowaniu lub orzeczeniu dotyczącym Danych osobowych, w tym zwłaszcza ich prawidłowego zabezpieczenia; stwierdzonym przez Procesora naruszeniu ochrony Danych osobowych lub zagrożeniu takiego naruszenia wraz ze wskazaniem charakteru naruszenia ochrony danych osobowych, w tym kategorii i przybliżonej liczby osób, których dane dotyczą; możliwych konsekwencji naruszenia ochrony Danych osobowych; środków zastosowanych lub proponowanych przez Procesora w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym środków w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.
Procesor zobowiązany jest do wspomagania Użytkownika, w sposób przez niego określony, we wszelkich sprawach dotyczących Danych osobowych. 
Użytkownik wyraża ogólną zgodę na korzystanie przez Procesora z usług innego podmiotu przetwarzającego, zwanego dalej „Podprocesorem”, w celu wykonywania w imieniu Procesora wszystkich lub wybranych czynności przetwarzania Danych osobowych.
Procesor zobowiązany jest do uprzedniego poinformowania Użytkownika o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia Podprocesorów – w takim wypadku Użytkownik uprawniony jest do wyrażenia wiążącego sprzeciwu wobec takich zmian.
Użytkownik uprawniony jest do przeprowadzania audytu Procesora w zakresie zgodności wykonywania przez niego czynności przetwarzania Danych osobowych z postanowieniami Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami o ochronie danych. O zamiarze przeprowadzenia audytu Użytkownik zobowiązany jest zawiadomić Procesora z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem. 
Dane osobowe są powierzone Procesorowi na czas obowiązywania umowy zawartej z Użytkownikiem. Po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu Procesor usunie Dane osobowe.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Wszelkie spory wynikające z realizacji umów, funkcjonowania serwisu oraz treści Regulaminu powstałe pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikami poddane zostają pod właściwość polskich sądów powszechnych.
Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem poddane zostają rozstrzygnięciu sądów właściwych ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/druxpldbuv/goldshop/klasy/Bazadanych.php on line 0

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/druxpldbuv/goldshop/klasy/Bazadanych.php on line 0

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/druxpldbuv/goldshop/klasy/Bazadanych.php on line 0

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/druxpldbuv/goldshop/klasy/Bazadanych.php on line 0

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/druxpldbuv/goldshop/klasy/Bazadanych.php on line 0